Consiliul Local

Consiliul local al comunei Măceșu de Jos, județul Dolj are următoarea componență:

Brazda Gigel

Consilier local

Chiurtu Constantin

Consilier local

Diaconu Constantin

Consilier local

Panait Gilbert Doru

Consilier local

Patrana Ion

Consilier local

Sanda Vasilica

Consilier local

Tita Florea

Consilier local

Vozariu Ionel

Consilier local


          Consiliul Local Macesu de Jos s-a constituit in anul 1991 o data cu aparitia noii Constitutii a Rominiei apar si normele fundamentale care reglementeaza administratia publica.
          Primul Consiliul local al comunei Macesu de Jos a fost constituit in anul 1992 in baza legii nr. 69/1991, avand 11 consilieri locali. Conform prevederilor din Constitutie – administratia publica a fost creata pentru a solutiona si gestiona in numele si interesul colectivitatii locale pe care o reprezinta, treburile publice,in conditiile legii. Consiliile locale se organizeaza si functioneaza in unitatile administrativ – teritoriale in temeiul principiilor autonomiei locale,descentralizarii serviciilor publice si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor si in limita competentelor asa cum au fost stabilite prin Legea administratiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001. Consiliul local comunal este organul deliberativ al comunei si ca autoritate a administratiei publice locale comunale reglementeaza problemele care ii sunt date in competenta la nivel comunal.
          La comuna Macesu de Jos consiliul local este compus din 11 consilierii locali alesi in mod direct la nivelul comunei, conform prevederilor Legii alegerilor locale.
          Primarul, viceprimarul secretarul comunei impreuna cu aparatul propriu de specialitate al consiliului local constituie o structura functionala cu activitate permanenta denumita primarie care aduce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.
          Consiliul local Macesu de Jos in componenta actuala este rezultatul alegerilor din 6 iunie 2004 si a fost legal constituit prin Hotararea nr. 26 din 23 – 06-2004 si s-au validat mandatele consilierilor alesi prin Hotararea nr.24 din 23-06-2004.
          Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local macesu de Jos, a fost aprobat prin Hotararea nr. 18/2000 modificat prin Hotararile nr. 13/2002, nr. 29/2003 si 31/2004.
          Principalele activitati ale Consiliului local Macesu de Jos sunt urmatoarele:
    1. administreaza domeniul public si prival al comunei;
    2. avizeaza si aproba dupa caz, studii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala, de organizare si amenajare a teritoriului, documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare, judeteana, regionala, zonala si de cooperare transfrontaliera, in conditiile legii;
    3. aproba bugetul local,imprumuturile,virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare;
    4. aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar; stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale in conditiile legii;
    5. hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;
    6. hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, in conditiile legii;
    7. infiinteaza institutii publice , societati comerciale si servicii publice interes local;
    8. hotaraste asupra infiintarii si reorganizarii regiilor autonome de interes local;
    9. aproba in limitele competentelor sale, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de  investitii de interes local si asigura conditiile necesare in vederea realizarii acestora; stabileste masurile necesare pentru construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a intregii, infrastructuri apartinind cailor de comunicatii de interes local;  asigura potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare pentru buna  functionare a institutiilor si serviciilor publice de educatie,sanatate,cultura, tineret si sport,aparare civila, de sub autoritatea sa; urmareste si controleaza activitatea acestora
    10. hotaraste in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea finantarii s realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local;
    11. hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune;
Sari la conținut